วันที่ 29 มี.ค.61 : พชอ.หนองสองห้อง รับเกียรติบัตรชื่นชมเนื่องในโอกาสรับรางวัล กม.พชอ.ปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรชื่นชม ตัวแทนคณะกรรมการ พชอ.อำเภอหนองสองห้อง ได้แก่นายอำเภอหนองสองห้อง (ผู้แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เนื่องในโอกาส คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชื่นชมคณะกรรมการ พชอ.ระดับอำเภอ ปี 2561 ในเวที การประชุม HA Nation Forum ครั้งที่ 19 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-16 มี.ค.61 ณ ศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานี