28 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง อบรมหลักสูตร อสม.เชียวชาญสาขาสุขภาพจิต

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดอบรม อสม. เชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย อสม.บ้านละ 1 คน จำนวน 137 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบเกียรติบัตร ในครั้งนี้