30 มี.ค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน ร.ร.พระราชดำริ ต.ดอนดู่

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ากลาง เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดอนดู่ ณ ห้องประชุม อบต.ดอนดู่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดหว้า,โนนสะอาด ครูอนามัยโรงเรียนบ้านกุดหว้า,โรงเรียนโนนสะอาด, ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน, ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาล สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวม 40 คน