วันที่ 9 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง และ รพ.สต.คึมชาด รับการประเมิน Green&Clean Hospital จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ขก

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รพช.หนองสองห้องและรพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน Green&Clean Hospital จากคณะกรรมการประเมิน Green&Clean สสจ.ขอนแก่น โดยมีคุณจำเนียร  มูลเทพ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งกระทบต่อชุมชน และติดตามการจัดสร้างที่พักขยะมูลฝอย โดยคัดเลือก รพ.สต.คึมชาด เป็นสถานที่ติดตาม ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้