ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดขอนแก่นอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบกับเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นทุกส่วนราชการและหน่วยงานฯ และขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบประกาศเจตจำนงดังกล่าวและ ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่เจตจำนงผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้ส่งประกาศให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งสื่อสารและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตดังกล่าว

พร้อมทั้งเผยแพร่เจตจำนงผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน สสอ.หนองสองห้อง

1 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ