เวทีไทยนิยมยั่งยืนตำบลโนนธาตุ 23-24 เมษายน 2561

นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวย รพ.สต.โนนธาตุ ได้ออกประชาคมเวทีไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 วิถีไทยวิถีพอเพียง โดยการกระตุ้นให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีองค์ความรู้ มีคุณธรรมรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2561 บ้านโนนสวัสดิ์ ม.7บ้านโคกสูง ม.6 บ้านโนนแต้ ม.5 บ้านสำราญ ม.4 ต.โนนธาตุครับ