วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม. หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม. ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลละ 10 คน x 12 ตำบล รวม 120 คน โดยในในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะแก่ อสม. ณ ห้องประชุมชยานันโท รพช.หนองสองห้อง และวันที่ 27 เมษายน 2561 อสม.ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ รพ.สต.ต้นสังกัด