วันที่ 1 พ.ค.61 รพ.สต.ดงเค็ง เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุม หน.ส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ครั้งที่ 4/2561 ณ รพ.สต.ดงเค็ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชมผลงานของส่วนราชการ และแลกเปลี่ยนผลงานเด่นที่สามารถนำไปใช้ หรือต่อยอด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปพัฒนา และขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด คนหนองสองห้อง ไม่ทอดทิ้งกัน การจัดการขยะที่ต้นทาง และยาเสพติด พร้อมทั้งข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ