9 พ.ค.61 : รพช.หนองสองห้อง และ สสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจภายในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลหนองสองห้อง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง รับการตรวจสอบภายใน เรื่องพัสดุและการเงินการบัญชี จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ ภก.สุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รพ.ขอนแก่น และนางสุมาลี  บุญญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สสจ.ขอนแก่น ห้องประชุมชยานันโท รพช.หนองสองห้อง โดยมีนายเกษม  ภัทรฤทธิกุล ผอ.รพช.หนองสองห้อง และนายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารให้มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ