วันที่ 20 พ.ค.61 พ่อขาว เฉียบแหลม รับการประเมินคัดเลือก หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 : นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน “หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินหมอไทยดีเด่น ณ รพ.สต.ดงเค็ง โดยมี นพ.เปรม  ชินวันทนานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ เป็นประธานกรรมการฯ และมี พลตรี กาจบดินทร์  ยิ่งดอน ผอ.สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีพ่อขาว  เฉียบแหลม หมอพื้นบ้าน เจ้าของตำรับยา “ประสะน้ำนม”รากเหง้าจิตอาสา นักอนุรักษ์ป่า โดยมีหมอไทยดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิจิตร และสงขลา ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่หมอพื้นบ้าน ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ