แบบสอบทาน Checklist ตรวจสอบภายใน 2561

_e-bidding

_e-Maket

_IT _เกณฑ์คงค้าง

_เงินยืม

_เจ้าหนี้

_เจาะจง

_ใช้เงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ

_ไปราชการ

_ควบคุมภายใน

_ค่าเสื่อม-ลงทุนUC

_จัดเก็บรายได้ค่ารักษาฯ

_ฉ5 _บริหารพัสดุ

_ประชุมราชการ

_ฝึกอบรม

_ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

_วิธีคัดเลือก

_สาธารณูปโภค

คำสั่งตรวจสอบภายใน ปี 61