วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน CUP หนองสองห้อง สอบทานเอกสารการเงิน การบัญชี พัสดุ รพ.สต.ทั้ง 13 แห่ง

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน CUP หนองสองห้อง โดยนายบุญเลิศ  นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง และคุณศศิมา  สิริจตุพร หน.การเงิน รพ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสอบทานเอกสาร หลักฐาน การเงินการบัญชี และพัสดุ รพ.สต.ในเครือข่าย 13 แห่ง ณ ห้องประชุม สสอ.หนองสองห้อง โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการฯ และ จนท.รพ.สต.ในการสอบทานครั้งนี้เป็นอย่างดี