วันที่ 19 มิ.ย.61 : รพ.สต.ดงเค็ง รับรางวัล รองชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่นระดับ จังหวัด เวทีการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น :::เขตสุขภาพที่ 7 จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี ในธีมงาน “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี Smart & Healthy Kids Thailand 4.0” ก้าวสู่ศตวรรณที่สองของการสาธารณสุขไทย และงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 “ดอกคูณ เสียงแคน ดินแดน Smart Kids” โดยมีการประกวผลงานวิชาการและพิธีมอบรางวัล รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น และคนดีศรีดอกปีบ โดยได้รับเกียรติจาก รพ.ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน

  1. รพ.สต.ดงเค็ง  รับรางวัล รองชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
  2. นางพิมลวรรณ  กัมปนานึรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.หนองสองห้อง รับรางวัล คนดีศรีดอกปีบ