สสจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลืก ลจช.(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

ตามหนังสือที่ ขก 0032.014/ว 621 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงประเิมนเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) พร้อมสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่องรับสมัครฯ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

หนังสือแจ้งจาก สสจ.