EB-8 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เว็บไซด์

EB 8 (2) คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่