วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บริการดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพนิมิตร บ.หนองชุมพล ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี ส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการ ได้แก่ การตรวจและรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจคัดกรองโรคฯ บริการให้คำปรึกษา ทีมสหวิชาชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปศุสัตว์อำเภอให้บริการทำหมันสุนัข วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และชุมชนจำหน่ายสินค้า OTOP ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น มีผู้ร่วมกิจกรรมและรับบริการ 560 คน..ขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมและร่วมให้บริการในครั้งนี้