วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำทีมโดย นายจำเนียร  มูลเทพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ขอนแก่น มี รพ.สต.ในสังกัดรับการประเมิน ปี 2562 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่   รพ.สต.หนองเม็ก, รพ.สต.หนองไผ่ล้อม และ รพ.สต.หนองสองห้อง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง   1 แห่ง โดยมีนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และผอ.รพ.สต.ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการพัฒนา Green ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด Green Community, ส่งเสริม        นวตกรรม Green ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง