วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ณ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง ประกอบไปด้วยสหวิชาชีพจาก รพ.หนองสองห้อง และ สสอ.หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.หนองเม็ก โดยการนำของ นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้นำทีมงานออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.5ดาว 5ดี และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะสาธารณสุขนิเทศ เขต 7 ที่มีกำหนดการตรวจราชการ ณ รพ.สต.หนองเม็ก       ในวันที่ 6 มีนาคม 2562