วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี รพ.สต.หนองสองห้อง และ รพ.สต.โนนธาตุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นายบุญเลิศ นิลละออง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามประเมินผลรับรอง รพ.สต.5ดาว5ดี ภาคเช้า:รพ.สต.หนองสองห้อง , ภาคบ่าย:รพ.สต.โนนธาตุ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ ส่วนขาดเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี