วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพหนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หลักสูตร อสม.4.0 และการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : พ.จ.อ.วรวิช  หมู่สูงเนิน ปลัดอาวุโส เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หลักสูตร   อสม.4.0 และการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี 2562  โดยมีนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความรอบรู้ ความเข้าใจ การจัดการสุขภาพเชิงบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วม  มีผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 300 คน 137 หมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก รพช.หนองสองห้อง รพ.สต.สังกัด สสอ.หนองสองห้อง