คปสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยการนำทีมของนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพช.หนองสองห้อง, รพ.สต.หนองเม็ก และสุขศาลาบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต.หนองเม็ก

วันที่ 6 มีนาคม 2562 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธาน พชอ. พร้อมด้วย ผอ.รพ.หนองสองห้อง, สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และเครือข่ายบริการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ รวม 39 คน กรณีลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.หนองสองห้อง รพ.สต.หนองเม็ก, สุขศาลาบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต.หนองเม็ก เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เป้าหมายเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน