ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ MOPH Zero tolerance