ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561

EB-14(1) ประกาศผลการประเมินเลือ่นเงินเดือน