ประกาศ สสอ.หนองสองห้อง : เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ประกาศ สสอ.หนองสองห้อง : เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ประกาศด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลปฏิบัติราชการ)