วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ CUP หนองสองห้อง และคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไวยากรณ์  ยะนะโชติ ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต ลงเยี่ยม ติดตามประเมินการพัฒนาตามองค์ประกอบ 19 ตัวชี้วัด โรงเรียนระดับพ็ชร ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ตำบลคึมชาด โดยมี นพ.เกษม ภัทรฤทธิกุล ประธาน CUP หนองสองห้อง นายอาคม ปัญญาแก้ว รองประธาน CUP ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการติดตามเยี่ยมและประเมินผล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พร้อมรับคำชี้แนะ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อรองรับการประเมิน จากคณะกรรมการระดับกรม ต่อไป