วันที่ 25 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการ RDU ประชุมหารือเพื่อพัฒนา สร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง คุ้มค่า และปลอดภัย

วันที่ 25 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutic Commmittee : PTC CUP) นำโดยนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอฯ, นพ.จินตวัฒน์    เดชสังข์ นพ.ชำนาญการ,น.ส.จาติกา รัตนดาดาษ เภสัชกรปฏิบัติการ และเครือข่ายบริการสุขภาพ ประชุมหารือเพื่อพัฒนา สร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง คุ้มค่า และปลอดภัย (RDU) ณ ห้องประชุมชยานันโท รพช.หนองสองห้อง