วันที่ 3 พ.ค.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA ปีงบประมาณ 2562

งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทีมงานผู้รับผิดชอบ ITA และคณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน.เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาระบบการดำเนินงานต่างๆ ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสและมาตรฐานในการดำเนินงาน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายผู้เข้าประชุม