วันที่ 19 พ.ย.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์บัญชีคงค้าง รพ.สต.ในสังกัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์บัญชีคงค้าง รพ.สต.ในสังกัด เพื่อปิดบัญชีงบปี 2562 และตั้งค่างบปี 2563