คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศฯ ของหน่วยงาน

EB-2(3.3) หนังสือขออนุมัติ และคำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ