รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา:2562)

EB-1(2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

EB-1(2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562