รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

EB-4(1) รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (สขร1) ต.ค.62