รพ.หนองสองห้อง และเครือข่ายบริการแพทย์แผนไทยฯ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธาน ร่วมกับ ผอ.รพ.หนองสองห้อง สสอ.หนองสองห้อง และเครือข่ายฯ ต้อนรับคณะกรรมการประกวด คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2563     ผลงานเด่น ได้แก่  1) ถันประโยธรคลินิก 2) เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำรับยาประสะน้ำนม พ่อขาว เฉียบแหลม แผ่นแปะพิชิตเตโช ผ้าครอบถันประโยธร ประยุกต์ใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันในรพช. 3) หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ต้นตำรับยาประสะน้ำนม รากเหง้าจิตอาสา พ่อขาว เฉียบแหลม 4) แหล่งสมุนไพรธรรมชาติ 2,695 ไร่ : โดยมีเครือข่ายหมอพื้นบ้านทุกสาขาความชำนาญ, ผช.แพทย์แผนไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน