นที่ 1 เม.ย.63 :นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นตัวแทนรับมอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ รพ.สต.และ อสม.ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 เม.ย.63 : นายอำเภอหนองสองห้อง สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ผอ.รพสต.ทั้ง 13 แห่ง รับมอบวัสดุอุปกรณ์ คัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จากกิ่งกาชาดสาขาหนองสองห้อง, ส.ส.ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 12 เครื่อง และร้านวานิชวัสดุ มอบวัสดุการแพทย์มูลค่า 100,000 บาท, หมู่บ้านจุฑามาศ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 13 เครื่อง  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเสี่ยง “ติดอาวุธให้ด่านหน้า เสริมสร้างเกาะป้องกันให้แนวหน้า เพื่อชาวประชาปลอดภัยโรคไวรัส Covid-19” ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้