วันที่ 28 มกราคม 2563 อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับทุกภาคส่วน และพชอ.หนองสองห้อง จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 : พชอ.หนองสองห้อง ส่วนราชการทุกแห่ง ภาคท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชน ร่วมจัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 สสอ.หนองสองห้อง และเครือข่ายฯจัดนิทรรศการ และกิจกรรมบริการด้านทันต กรรม การแพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ จัดเวทีประกวดการออกกำลังกายรูปแบบ แอโรบิค จำนวน 13 ทีม และกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 80 ปียังแจ๋ว