วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอนายบุญถม ชัยญวนได้ทำการตรวจคัดกรองยาเสพติดในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 เพื่อรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจังหวัดขอนแก่นปลอดสารเสพติดในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้องแพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ได้ส่งเจ้าหน้าที่คุณประนอม เปรมปรี ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลหนองสองห้องมาทำการตรวจขอขอบพระคุณอย่างสูง เครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยผลการตรวจเจ้าหน้าที่ 11 คน มีผลตรวจปกติทุกคน คิดเป็น 100 % ปลอดสารเสพติด