ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลดอนดู่

นายบรรจบ โสดาศรี สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
นายอารีย์ เชื้อสาวะถี ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
นายสมพร ชุมแวงวาปี ผอ.รพ.สต.ดอนดู่ ออกติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อสม.ตำบลดอนดู่ จำนวน 12 หมู่บ้าน 185 คน
🌈่ได้ร่วมประเมินค่าดัชนีลูกน้ำกับ อสม ทั้ง 12 หมู่บ้าน พบหมู่บ้านเสี่ยง จำนวน 5 หมู่บ้านได้รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเรียบร้อยแล้ว