คปสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยการนำทีมของนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพช.หนองสองห้อง, รพ.สต.หนองเม็ก และสุขศาลาบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต.หนองเม็ก

วันที่ 6 มีนาคม 2562 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นา อ่านต่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ณ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง รพ.ส อ่านต่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการ CUPหนองสองห้อง รับการนิเทศ รอบที่ 1/2562 จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการ C อ่านต่อ

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จ อ่านต่อ

วันที่ 26 ต.ค.61: สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับ รพ.สต. จัด KICK OFF กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายรูปแบบ แอโรบิค ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภ อ่านต่อ

วันที่ 19 มิ.ย.61 : รพ.สต.ดงเค็ง รับรางวัล รองชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่นระดับ จังหวัด เวทีการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ่านต่อ

วันที่ 1 พ.ค.61 รพ.สต.ดงเค็ง เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุม หน.ส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นาย อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ