ประกาศ สสอ.หนองสองห้อง : เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ประกาศ สสอ.หนองสองห้อง : เรื่องการส่งเสริมคุณ อ่านต่อ

EB-2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งมาตรการความโปร่งใสไตรมาส 1-2/2562

EB-8 หนังสือขออนุมัิตผู้บริหารเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯในweb

EB 8 (3) หนังสือขอเผยแพร่คำสั่ง ประกาศแนวทางฯ อ่านต่อ

EB-8 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เว็บไซด์

EB 8 (2) คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมู อ่านต่อ

EB-8 ประกาศ สสอ.หนองสองห้องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์

EB 8 (1) ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา อ่านต่อ