วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จ อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ จัดนิทรรศการ ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “สุข 5 มิติ”ณ ศูนบ์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด สสอ.หน อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 17 เม.ย.61 ทีมงาน สสอ.ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>บ้านเปาะ>คึมชาด

วันที่ 17 เม.ย.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห อ่านต่อ

วันที่ 9 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง และ รพ.สต.คึมชาด รับการประเมิน Green&Clean Hospital จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ขก

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณ อ่านต่อ

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขก และ สคร.ลงพื้นที่กรณีพบ หัวสุนัขบวก บ้านชาดใหญ่ ต.คึมชาด

วันที่ 15 มี.ค.2561 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขอนแก่ อ่านต่อ

วันที่ 13 มี.ค.61 ทีม SRRT อำเภอหนองสองห้อง War Room การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. SRRT อำเเภอหน อ่านต่อ