วันที่ 19 มิ.ย.61 : รพ.สต.ดงเค็ง รับรางวัล รองชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่นระดับ จังหวัด เวทีการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

28 มี.ค.61 ประกวด รพ.สต.ติดดาวดีเด่น ระดับโซนใต้ อันดับ1 รพ.สต.ดงเค็ง

วันที่ 28 มี.ค.61 คณะกรรมการประกวด รพ.สต.ติดด อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน KPI รพ.สต.ดงเค็ง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธ อ่านต่อ