วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน KPI รพ.สต.ตะกั่วป่า

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธ อ่านต่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 จนท.รพ.สต.ตะกั่วป่า ออกให้บริการที่สุขศาลา บ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายยาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

วันที่ 9 มีนาคม 2561   เจ้าหน้าที่ รพสต.ตะกั่ อ่านต่อ