วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 17 เม.ย.61 ทีมงาน สสอ.ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>บ้านเปาะ>คึมชาด

วันที่ 17 เม.ย.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห อ่านต่อ

23 มี.ค. 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการที่สุขศาลาบ้านชาด หมู่ที่ 10 ต.โนนธาตุ

23 มีนาคม 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการท อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วย พื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนแต้

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบค อ่านต่อ