วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบ อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

28 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง ” รอบที่ 2

วันที่ 28 มี.ค.61 ผอ.รพสต. ออกประชาคม “ อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.61 ภาคเช้า:คณะ จนท.สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลรอบที่ 1/2561 ณ รพ.สต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.โดย นายอ อ่านต่อ

วันที่ 12 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หนองไผ่ล้อม ออกประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป อ่านต่อ

วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หนองไผ่ล้อม ออกประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 6 ต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป  อ่านต่อ