วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี รพ.สต.หนองสองห้อง และ รพ.สต.โนนธาตุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : นายอาคม ปัญญาแก้ว อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2561 คณะ จนท.รพ.สต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 4 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.โนนธาตุ>>ดอนดู่>>ดอนดั่ง

วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ