23 มี.ค. 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการที่สุขศาลาบ้านชาด หมู่ที่ 10 ต.โนนธาตุ

23 มีนาคม 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการท อ่านต่อ

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก ร่วมกับ อสม. อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด ร่วมกับ อสม.จั อ่านต่อ

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลเชิงคุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรม อ่านต่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 จนท.รพ.สต.ตะกั่วป่า ออกให้บริการที่สุขศาลา บ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายยาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

วันที่ 9 มีนาคม 2561   เจ้าหน้าที่ รพสต.ตะกั่ อ่านต่อ