EB-4 (1) การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุประจำปี

EB-4  ข้อที่่ 1 : การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุประจำปี  ได้แก่ Link ดังนี้

EB-4(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุมัติเผยแพร่ฯ

EB-4(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2564

EB-4(3) แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

EB-4(4) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศและปลดประกาศ

EB-4(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่websiteหน่วยงาน