Link แสดงหลักฐานจาก Website หน่วยงาน

EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563

EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล