MOIT 13

moit-13(1) บันทึกนามมาตรการป้องกันรับสินบน
moit-13(2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาล
moit-13(2.5) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขกระทำผิดวินัย จนท.รัฐ
moit-13(2.3) มาตรการป้องกันรับสินบนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
moit-13(2.4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
moit-13(2.6) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยหรือส่วนอื่น
moit-13(2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
moit-13(4) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม
moit-13(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลผ่านWeb Site

moit-13(6) บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม ไตรมาส4

moit-13ประกาศจริยธรรมจัดหาและส่งเสริมการขายย