MOIT 15

2_1 ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป
moit-15(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
moit-15(4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
moit-15(3) แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้หน่วยงานรัฐเดียวกัน
moit-15(1) หนังสือลงนามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

moit-15(2) ผังกระบวนการยืมพัสดุ

moit15.2.แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมหนองสองห้อง

moit15.1แผนป้องกันการทุจริต