MOIT 18

moit-18(1)หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
moit-18(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
moit-18(3.1)แบบรายงานประเมินความเสี่ยง
moit-18(4)หนังสือขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์

moit-18(2)สรุปประชุมการประชุม และหนังสือแจ้งผลการประชุมให้ รพ.สต.

moit-18มาตรการควบคุมความเสี่ยง